Metodinis vadovavimas medicinos auditoriams

KURSAI MEDICINOS AUDITORIAMS

 

Kviečiame institucijas, organizuojančias medicinos auditoriams skirtus tobulinimo kursus, seminarus bei konferencijas, kai jų programa bus suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, informaciją apie šiuos renginius atsiųsti el. paštu: [email protected]

El. paštu reikėtų atsiųsti:

  1. Renginio programą.
  2. Informaciją apie renginį: renginio organizatorius, data, laikas, vieta, tobulinimo valandų skaičius ir kam skirtas renginys.
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos raštą apie suderintą renginio programą.

 

TOBULINIMOSI REIKALAVIMAI VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖS VADOVAMS IR MEDICINOS AUDITORIAMS

 

2020-05-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1296 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nauja  Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo redakcija ir iš dalies pakeisti reikalavimai asmenims, einantiems vidaus medicininio audito grupės / padalinio bei medicinos auditorių pareigas. Su minėtu įsakymu galite susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a11bb07109d211eaa6fdea593a68dd73?jfwid=15a3e4udxl

 

Vidaus medicininio audito grupės vadovas turi būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą.  Asmenys, einantys medicininio audito padalinio vadovo pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas penkerius metus ne mažiau kaip 24 val. turi dalyvauti tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiūros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiūros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo.

 

Medicinos auditorius turi būti pabaigęs 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą. Asmenys, einantys vidaus medicinos auditoriaus pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas penkerius metus ne mažiau kaip 12 val. turi dalyvauti tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiūros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiūros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo.

 

Tobulinimosi kursų ir kitų tobulinimo renginių programos privalo būti suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija.

 

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) metodiškai vadovauja (teikia metodinę pagalbą) asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicinos auditoriams ir juos konsultuoja aktualiais veiklos klausimais.

Akreditavimo tarnyba, kaip didžiausią patirtį ir kompetenciją medicininio audito srityje turinti institucija, yra paskirta metodiškai vadovauti gydymo įstaigų vidaus medicininiam auditui, rengti bei tobulinti jo veiklą reglamentuojančius dokumentus.

 

Akreditavimo tarnyba vykdo šias veiklas:

  • asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio audito veiklos stebėseną;
  • metodinę pagalbą vidaus medicinos auditoriams ir konsultacijas;
  • rekomendacijų vidaus medicinos auditoriams parengimą;
  •    teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio audito veikla, projektų rengimą;
  •    asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo rodiklių apibendrinimą.

 

Ši metodinė pagalba leidžia įstaigoms efektyviau kontroliuoti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, analizuoti klinikines situacijas ir užtikrinti pacientų saugą.

 

Kviečiame teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų kokybės valdymą ir kontrolę, tobulinimo bei kreiptis dėl problemų, iškylančių kasdieniame medicinos auditorių darbe.

 

 

Kontaktai bendradarbiavimui:

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos Paslaugų kokybės priežiūros skyrius

El. paštas: [email protected]

Tel. +370 653 06363

Atnaujinimo data: 2023-09-14