2024-02-27

Mažiau reikalavimų užsienyje dirbantiems, bet laikinai ir kartais norintiems teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas medikams Lietuvoje

Atvykti į Lietuvą ir laikinai bei kartais teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas be Lietuvoje asmeniui išduotos medicinos, slaugos ar akušerijos praktikos licencijos, suteikiančios teisę verstis medicinos, slaugos ar akušerijos praktika pagal tam tikrą profesinę kvalifikaciją, turi teisę Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių arba Šveicarijos Konfederacijos piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis.

Minėti asmenys, norėdami Lietuvoje laikinai ir kartais teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Akreditavimo tarnybai turi pateikti rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaraciją ir išvardintus dokumentus:

  • asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
  • dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta profesinė veikla;
  • profesinės kvalifikacijos įrodymus;
  • įgaliojimą, jei deklaraciją ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

Tarnyba, gavusi deklaraciją ir nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta deklaracija, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, ir praneša pareiškėjui apie priimtą sprendimą.

Pažymime, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje gali būti teikiamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Licencija yra reikalinga darbui Lietuvoje. Licencija Lietuvoje taip pat yra neterminuota ir neturi galiojimo laiko, kas 5 metus yra vykdoma licencijuojamos veiklos priežiūra, kai asmuo turi pateikti dokumentus apie profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi ir teisėtą praktiką. Tarp profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi patvirtinančių dokumentų turi būti dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo tobulinosi profesinę kvalifikaciją privalomomis temomis: „Pirmoji medicinos pagalba“ ir „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas“. 

Licencijuojamos veiklos priežiūrai užskaitoma ir specialistų užsienyje tobulinta profesinė kvalifikacija. Taip pat nereikalaujama, kad pateikiamuose pažymėjimuose būtų nurodytos tik kvalifikacijos tobulinimosi valandos, yra užskaitomi ir kreditai. Jų užskaitymas ir prilyginimas valandomis yra aiškiai apibrėžtas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi ir jo finansavimo tvarkos apraše. Apraše yra patvirtinta ir išimtis dėl privalomų temų užsienyje dirbantiems specialistams, kuri įsigaliojo nuo 2023-12-01: „Ne Lietuvos Respublikoje atliktas privalomasis specialistų tobulinimas pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas tikslines programas įskaitomas specialistams, kurie ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius 5 metus užsienio valstybėje teisėtai vykdė veiklą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją.“. 

Licencijuojamos veiklos priežiūrai (kas 5 metus) sveikatos pažymos pateikti nereikia, taip pat neprašomi vertimai iš anglų kalbos.

Medicinos pažymėjimas dėl gydytojo sveikatos būklės tinkamumo dirbti pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją ir dokumentų vertimai į lietuvių kalbą prašomi tuo atveju, kai asmuo teikia prašymą dėl naujos licencijos išdavimo. Šios nuostatos ir reikalavimai apibrėžti Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme.

Apie šalyje narėje sustabdytą ar panaikintą specialisto licenciją visos ES šalys privalo pranešti per Europos komisijos Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI).

Konsultacijos specialistų licencijavimo klausimais teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 (pentadieniais – nuo 8.00 iki 16.45) telefonu +370 609 17751 arba el. paštu [email protected]