BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, naudojame slapukus (cookies). Prašome patvirtinti savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo"

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnis nustato, kad teisė verstis tam tikros rūšies sveikatos priežiūros praktika pripažįstama fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją, o įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas.

       Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ bei specialiaisiais sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais, išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikdama teisę teikti licencijuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.

       Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, Akreditavimo tarnybai pateikia prašymą išduoti licenciją ir šiuos dokumentus:

1. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).

2. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus;

Rekomenduojame pildyti lentelę apie sveikatos priežiūros specialistus:

 

Eil. Nr.

 

Licencijuojamos sveikatos priežiūros paslaugos pavadinimas

Sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė

Licencijos numeris

Pareigybės pavadinimas (pagal licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas)

Kita (Darbo sutarties numeris, darbo krūvis)

 

 

 

 

 

 

3. Medicinos priemonių, privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus;

Rekomenduojame pildyti lentelę apie medicinos priemones ir kt.:

 

Eil. Nr.

Licencijuojamos sveikatos priežiūros paslaugos pavadinimas

Medicinos priemonės pavadinimas

Modelis

Gamintojo pavadinimas

Medicinos priemonės pagaminimo metai

Serijos numeris

 

 

 

 

 

 

 

4. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;

5. Pateikti asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, nurodant jų kiekius, sąrašą,  kaip tai patvirtinta  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

6. Kitus šių Taisyklių 12.4,  12.5, 12.7 ir 12.71 papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

       Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

       Duomenys, nurodyti šių Taisyklių 12.4, 12.10, 57.8, 57.9, 57.91papunkčiuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius).

       Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

       Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

       Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.

       Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

       Dokumentai teikiami per elektroninių paslaugų teikimo portalą, prie kurio prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/.  

       Trumpos instrukcijos paslaugų gavėjams skelbiamos Akreditavimo tarnybos interneto svetainės puslapyje adresu https://vaspvt.lrv.lt/lt/elektronines-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigoms.

       Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiami šie duomenys: įstaigos kodas; įstaigos teisinė forma; įstaigos pavadinimas; įstaigos buveinės (registracijos) adresas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; licencijos duomenų patikslinimo data, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo data (https://vaspvt.lrv.lt/lt/licencijos).

 

LICENCIJOS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

1. pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti šių Taisyklių IV skyriuje nurodyti dokumentai;

2. pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, nustatytus medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus;

3. sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;

4. Juridinių asmenų registre registruoti steigimo dokumentai (nuostatai, įstatai) suteikia pareiškėjui teisę teikti prašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5. turimas leidimas-higienos pasas patvirtina pareiškėjo teisę teikti prašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės priežiūra, sąrašas

 

       Akreditavimo tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą gali būti įstatymų nustatyta tvarka apskųstas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (Lietuvos administracinių ginčų komisija, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius ar Vilniaus apygardos administracinis teismas, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius).

 

       Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

Rinkliava:

 I. Teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

 • Elektroninės formos licencija 65 EUR

 II. Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:    

 • Elektroninės formos licencija 124 EUR

 III. Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:              

 • Elektroninės formos licencija 153 EUR

 

Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija SAM 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-563), įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (toliau - licencija) turi būti tikslinama, kai pasikeičia bet kurie licencijoje nurodyti duomenys (prašymas).

       Pareiškėjas dokumentus naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pateikia prašymą patikslinti ir šiuos dokumentus:

1. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).

2. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis;

Rekomenduojame pildyti lentelę apie sveikatos priežiūros specialistus:

Eil. Nr.

Licencijuojamos sveikatos priežiūros paslaugos pavadinimas

Sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė

Licencijos numeris

Pareigybės pavadinimas (pagal licencijuojamas asmenssveikatos priežiūros paslaugas)

Kita (Darbo sutarties numeris, darbo krūvis)

 

 

 

 

 

 

 

3. Medicinos priemonių, privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu;

Rekomenduojame pildyti lentelę apie medicinos priemones ir kt.:

Eil. Nr.

Licencijuojamos sveikatos priežiūros paslaugos pavadinimas

Medicinos priemonės pavadinimas

Modelis

Gamintojo pavadinimas

Medicinos priemonės pagaminimo metai

Serijos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pateikti asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, nurodant jų kiekius, sąrašą,  kaip tai patvirtinta  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

5. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;

6. Kitus šių Taisyklių 12.4, 12.5, 12.7, 12.71papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

       Duomenys, nurodyti šių Taisyklių 12.5, 12.7, 12.10 papunkčiuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius).

 

       Dokumentai teikiami per elektroninių paslaugų teikimo portalą, prie kurio prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/

       Trumpos instrukcijos paslaugų gavėjams skelbiamos Akreditavimo tarnybos interneto svetainės puslapyje adresu https://vaspvt.lrv.lt/lt/elektronines-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigoms.

 

LICENCIJOS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

1. pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti šių Taisyklių IV skyriuje nurodyti dokumentai;

2. pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, nustatytus medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus;

3. sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;

4. Juridinių asmenų registre registruoti steigimo dokumentai (nuostatai, įstatai) suteikia pareiškėjui teisę teikti prašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5. turimas leidimas-higienos pasas patvirtina pareiškėjo teisę teikti prašomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės priežiūra, sąrašas

 

          Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

   

Rinkliava:

Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų:

 • Elektroninės formos licencija 28 EUR

II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

 • Elektroninės formos licencija 29 EUR

Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų:

 • Elektroninės formos licencija 51 EUR

II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

 • Elektroninės formos licencija 69 EUR

Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:

I. Kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų: 

 • Elektroninės formos licencija 54 EUR

 II. Kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:

 • Elektroninės formos licencija 81 EUR

Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754

Įstaiga,  siekianti sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, Akreditavimo tarnybai pateikia laisvos formos prašymą sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, kuriame nurodo:

 1. Įstaigos rekvizitus;
 2. Licencijos Nr.;
 3. Stabdomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (-ų) pavadinimą (-us) ir veiklos adresą (-us);
 4.  Sustabdymo terminą ir priežastis. 

       Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 11 d. 1 p. Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas asmens sveikatos priežiūros įstaigos prašomam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip vieneri metai.

Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, įstaiga/įmonė, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, gali kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) dėl licencijos galiojimo atnaujinimo pateikdama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos prašymą atnaujinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą ir pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus.

 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR KONSULTAVIMAS


  Kilus klausimams, siūlymams ar kitai informacijai apie licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą prašome skambinti Įstaigų vertinimo skyriui (8 5) 212 2346, rašyti elektroniniu paštu [email protected] arba rašyti el. paštu vyr. specialistams: 

Vardas Pavardė

El. p.

Mob. tel.

Loreta Mažeikienė

[email protected]

8 614  69032

Vilma Žiedelienė

[email protected]

8 654 44026 

Vaida Balčiauskienė

[email protected]

8 654 66011

Vytautas Gailius

[email protected]

8 660 94688

    

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

       Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Licencijavimo taisyklės))  ir Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių“ pakeitimo“, vykdoma licencijos sąlygų laikymosi priežiūra, kuri yra planinė ir neplaninė. Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (planinė ir neplaninė) vykdoma nemokamai.

 

Planinė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje.

 

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje  atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu. Sudaryta komisija veiklos vietoje  vertina  (per 1 darbo dieną) veiklos atitiktį  teisės aktų: Lietuvos  Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo,  Licencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimams.  Įstaiga  informuojama raštu apie  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą  prieš 10 kalendorinių  dienų, taip pat nurodoma atvykimo data, klausimai. Akreditavimo  tarnybos komisija nuvykusi į vietą  pildo Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąlygų laikymosi priežiūros kontrolinį klausimyną ir tikrinimo aktą, kurio vienas egzempliorius įteikiamas  įstaigos  vadovui ar jo įgaliojam asmeniui.  Komisijos nariai per  10 kalendorinių dienų parengia tikrinimo  ataskaitą, apie nustatytus neatitikimus  raštu informuoja įstaigą  ir nurodo trūkumų šalinimo terminą 30 kalendorinių dienų.

 

Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (dokumentų vertinimas).

 

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (dokumentų vertinimas) atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu, kuris rengiamas atsižvelgiant į daugiausia rizikos taškų surinkusių įstaigų sąrašą.  Akreditavimo tarnybos prašymu įstaiga per 30 kalendorinių dienų pateikia licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, kaip: vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu). Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi  asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis; Medicinos priemonių, privalomų asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu; sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; Kitus nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami  per 30  kalendorinių, surašoma vertinimo pažyma, kurioje nurodomi trūkumai ir terminas trūkumams pašalinti – 30 kalendorinių dienų.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių psichiatrijos profilio licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) klausimynas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, licencijos  sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) klausimynas.

 

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) klausimynas.

 

       Neplaninė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą; turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai; jeigu  neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.  Sudaryta komisija veiklos vietoje vertina  veiklos ir (ar) paslaugos  atitiktį  Lietuvos  Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Licencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimus.  Apie  neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą vietoje įstaiga neinformuojama.  Komisijai nuvykus į vietą  pildomas Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąlygų laikymosi priežiūros kontrolinis klausimynas ir tikrinimo aktas, kurio vienas egzempliorius įteikiamas  įstaigos  vadovui ar jo įgaliojam asmeniui. Komisijos nariai per  10 kalendorinių dienų parengia tikrinimo ataskaitą ir apie nustatytus neatitikimus  raštu informuoja įstaigą ir nurodo trūkumų šalinimo terminą 30 kalendorinių dienų.

 

POVEIKIO  PRIEMONĖS

 

       Akreditavimo tarnyba nustačius teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo neatitikimą, priima sprendimus - sustabdyti įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencijos ar jos dalies  galiojimą, ir/ar panaikinti įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencijos ar jos dalies  galiojimą,  kaip tai patvirtinta Licencijavimo taisyklėse arba surašyti administracinių nusižengimo protokolą, vadovaujantis Respublikos administracinių nusižengimų  kodekse nustatyta tvarka.

 

       Akreditavimo  tarnybos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka - Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 

PLANAI, ATASKAITOS

 

2023 metai.

Ataskaitos:

 

2023 m. neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita.

 

 

Planai:

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2023 m. planas.

 


2022 metai.

Ataskaitos:

 

2022 m. neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita.

 

2022 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  licencijos sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2022 m. planas.

 

2022 m. planas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms 2007 m.– 2020 m. buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo).

 

Planai:

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2022 m. planas.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR KONSULTAVIMAS

       Kilus klausimams, siūlymams ar kitai informacijai apie licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą prašome skambinti Įstaigų vertinimo skyriaus vedėjai telefonu  (8 5) 261 5177 ir (8 5) 2121346, rašyti elektroniniu paštu [email protected] arba rašyti elektroniniu paštu vyr. specialistams: [email protected], ar [email protected], ar [email protected].

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

       Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Licencijavimo taisyklės))  ir Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių“ pakeitimo“, vykdoma licencijos sąlygų laikymosi priežiūra, kuri yra planinė ir neplaninė. Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (planinė ir neplaninė) vykdoma nemokamai.

Planinė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje.

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra įstaigos veiklos vietoje  atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu. Sudaryta komisija veiklos vietoje  vertina  (per 1 darbo dieną) veiklos atitiktį  teisės aktų: Lietuvos  Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo,  Licencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimams.  Įstaiga  informuojama raštu apie  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą  prieš 10 kalendorinių  dienų, taip pat nurodoma atvykimo data, klausimai. Akreditavimo  tarnybos komisija nuvykusi į vietą  pildo Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąlygų laikymosi priežiūros kontrolinį klausimyną ir tikrinimo aktą, kurio vienas egzempliorius įteikiamas  įstaigos  vadovui ar jo įgaliojam asmeniui.  Komisijos nariai per  10 kalendorinių dienų parengia tikrinimo  ataskaitą, apie nustatytus neatitikimus  raštu informuoja įstaigą  ir nurodo trūkumų šalinimo terminą 30 kalendorinių dienų.

Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (dokumentų vertinimas).

       Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (dokumentų vertinimas) atliekama vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintu metiniu patikrinimo planu, kuris rengiamas atsižvelgiant į daugiausia rizikos taškų surinkusių įstaigų sąrašą.  Akreditavimo tarnybos prašymu įstaiga per 30 kalendorinių dienų pateikia licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, kaip: vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu). Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi  asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis; Medicinos priemonių, privalomų asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo  įgalioto asmens parašu; sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; Kitus nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami  per 30  kalendorinių, surašoma vertinimo pažyma, kurioje nurodomi trūkumai ir terminas trūkumams pašalinti – 30 kalendorinių dienų.  

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių psichiatrijos profilio licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) klausimynas

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) klausimynas.

       Neplaninė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą; turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai; jeigu  neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.  Sudaryta komisija veiklos vietoje vertina  veiklos ir (ar) paslaugos  atitiktį  Lietuvos  Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo,  Licencijavimo taisyklių, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymų, reglamentuojančių  paslaugų teikimą, reikalavimus.  Apie  neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą vietoje įstaiga neinformuojama.  Komisijai nuvykus į vietą  pildomas Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąlygų laikymosi priežiūros kontrolinis klausimynas ir tikrinimo aktas, kurio vienas egzempliorius įteikiamas  įstaigos  vadovui ar jo įgaliojam asmeniui. Komisijos nariai per  10 kalendorinių dienų parengia tikrinimo ataskaitą ir apie nustatytus neatitikimus  raštu informuoja įstaigą ir nurodo trūkumų šalinimo terminą 30 kalendorinių dienų.

POVEIKIO  PRIEMONĖS

       Akreditavimo tarnyba nustačius teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo neatitikimą, priima sprendimus - sustabdyti įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencijos ar jos dalies  galiojimą, ir/ar panaikinti įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencijos ar jos dalies  galiojimą,  kaip tai patvirtinta Licencijavimo taisyklėse arba surašyti administracinių nusižengimo protokolą, vadovaujantis Respublikos administracinių nusižengimų  kodekse nustatyta tvarka.

       Akreditavimo  tarnybos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka - Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius.

PLANAI, ATASKAITOS

2022 metai.

2022 m. neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita.

2022 m. planas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms 2007 m.– 2020 m. buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2022 m. planas.

2022 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  licencijos sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2022 m. planas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2022 m. planas.


2021 metai.

Ataskaitos:

2021m. neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms 2005 m. II pusmetį – 2007 m. buvo išduotos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijos, suteikiančios teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo)  a t a s k a i t a (trumpa informacija)

Planai:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2021 m. planasplano pakeitimas.


2020 metai.

Ataskaitos:

Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros – vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2020 m. ataskaita.

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms 2016-2018m. buvo išduotos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos, teikiam asmens sveikatos priežiūros paslaugų, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2020 m. ataskaita.

2020 m. neplaninių tikrinimų trumpa ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. konsoliduotų tikrinimų vietoje ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. II-III ketvirčių konsoliduotų tikrinimų ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas, sąlygų laikymosi priežiūros (dokumentų vertinimo) 2020 m. ataskaita.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-13