BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, naudojame slapukus (cookies). Prašome patvirtinti savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimas

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos  priežiūros  įstatymo Nr. XIII-2771 25 straipsnio  pakeitimo  įstatymu (patvirtintas 20210-12-23),   Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2700 ,,Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“   ir Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašu, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  numatytas Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimas, kuris  pradėtas  nuo 2021 m. liepos 1 d. 

Licencijos išdavimas

Licencijos tikslinimas

Sąlygų laikymosi priežiūra

Teisės aktai

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros  įstatyme nustatyta, kad papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (toliau – PASP) – valstybės licencijuojama Lietuvos Respublikos arba Europos ekonominės erdvės valstybės piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų arba kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų filialų, taip pat kitų užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (toliau – juridiniai asmenys), veikla. Minėtame įstatyme patvirtintos licencijuojamos papildomosios ir alternatyviosios (toliau – PA) sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupės ir pogrupiai:

 

1. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities paslaugų grupės: 1.1. kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė;1.2. veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė.

2. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities paslaugų grupės ir pogrupiai: 

2.1 biologinio poveikio paslaugų grupė;

2.2 kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupė;

3) psichosocialinio poveikio paslaugų grupė: a) paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupis; b) meno terapijos paslaugų pogrupis; 4) Rytų medicinos sistemų paslaugų grupė.

 

       Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos  priežiūros  įstatymu (toliau – PASP įstatymas),   Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2700 ,,Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas),  išduoda licenciją, kuri  suteikia teisę juridiniam asmeniui verstis PASP veikla ir teikti licencijoje nurodytas PASP paslaugas. Licencijos turėtojas negali perduoti licencijos ar licencijos jam suteiktų įgaliojimų kitiems juridiniams asmenims.

       Visoms PASP įstaigos teikiamoms PASP paslaugoms išduodama viena bendra licencija. Licencijos išduodamos elektronine forma  neterminuotam laikui,  tačiau jų (ar jų dalies) galiojimas gali būti stabdytas ar panaikintas.

       Juridinis asmuo, siekiantis verstis licencijuojama PA sveikatos priežiūros veikla, Akreditavimo tarnybai pateikia deklaraciją (Taisyklių 1 priedas), kurioje turi būti nurodyta Sąraše nurodyta (-os) konkreti (-čios) PASP paslauga (-os), kurią (-ias) juridinis asmuo numato teikti, ir šiuos lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus (arba deklaracijoje nurodo, kad įsipareigoja juos pateikti per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo):

 

1. PASP įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją, vadovaujantis PASP Įstatymo 23 straipsnio reikalavimais;

 

2. PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu. Sąraše nurodoma PASP specialisto vardas, pavardė ir vienas iš šių dokumentų:

       2.1. PASP paslaugas teiksiančiam sveikatos priežiūros specialistui išduotos licencijos išdavimo data ir numeris;

       2.2. iki 2024 m. gruodžio 31 d. vadovaujantis PASP įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi PASP paslaugas teiksiančiam sveikatos priežiūros specialistui išduoto dokumento, patvirtinančio, kad fizinio asmens kompetencija ir profesinė kvalifikacija sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra įvertinta ir pripažinta PASP specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos, išdavimo data ir numeris;

 

3. dokumentą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu, kuriame deklaruoja atitiktį PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytiems reikalavimams;

 

4. dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka PASP įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus.

 

5. Už licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis – 14 EUR. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1455 ,,Dėl LR Vyriausybės 200 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nrt. 1458 ,,Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“). Mokestį mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754.

 

       Juridinis asmuo dokumentus licencijuojamai PASP veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, tiesiogiai arba elektoriniu paštu, registruotu laišku. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija apie išdavimą skelbiama svetainėje adresu https://vaspvt.lrv.lt/ skyriuje Licencijos. 

 

Primename.

Licencijos turėtojo pareigos:

1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti licencijas išduodančią instituciją apie nutrauktą licencijoje (ar jos dalyje) nurodytą veiklą kartu pateikiant laisvos formos prašymą sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar prašymą panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

2. užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal PASP paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį teikiamos ne tik PASP įstaigoje ir tai numatyta atskirų PASP paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

3. užtikrinti, kad licencijoje nurodyta veikla būtų vykdoma patalpose, atitinkančiose teisės aktų reikalavimus;

4. užtikrinti, kad PASP įstaigoje paslaugas teiktų tik PASP specialistai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję profesinę kvalifikaciją ir turintys licencijas, suteikiančias teisę teikti atitinkamas PASP paslaugas;

5. užtikrinti, kad PASP paslaugoms teikti naudojami produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai turėtų PASP produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PASP paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos išvadą (sprendimą), kurioje būtų nurodoma, kad galima naudoti atitinkamą (-us) PASP produktą (-us), gyvūną (-us) ar kitą (-us) gyvą (-us) organizmą (-us) teikiant PASP paslaugas;

6. licencijas išduodančiai institucijai per 30 kalendorinių dienų nuo deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas pateikimo pateikti Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

7. teikti valstybės institucijoms ir leisti joms tikrinti Taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis;

8. vykdyti kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

Licencijos turėtojas turi teisę:

1. teikti licencijoje nurodytas PASP paslaugas tik konkrečiais licencijoje PASP veiklai nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal PASP paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį teikiamos ne tik PASP įstaigoje ir tai numatyta atskirų paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

2. gauti licencijas išduodančios institucijos paaiškinimą, kodėl atsisakyta panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, kodėl sustabdytas ar panaikintas licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

3. nustatyta tvarka apskųsti licencijas išduodančios institucijos sprendimą sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, atsisakyti panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą.

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencijos tikslinamas, stabdymas, naikinimas.

 

Papildomosios ir alternatyviosios (toliau – PA) sveikatos priežiūros įstaigos licencija tikslinama, kai:

1. PASP Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu – atveju PASP įstaigai pateikus nustatytos formos paraišką (Taisyklių 2 priedas); (6 straipsnis 4 dalis 1 punktas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos išdavimas, tikslinimas. 1. Juridinis asmuo, siekiantis gauti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją, PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, arba įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija.)

.2. PASPĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – licencijas išduodančios institucijos iniciatyva; (6str. 4 d. 2 p. - PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalies galiojimas panaikintas);

3. PASPĮ 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju – PASP įstaigai pateikus Taisyklių 3 priede nurodytą deklaraciją ir dokumentus (arba deklaracijoje nurodoma, kad įsipareigojama juos pateikti per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo).( 6 str.4 d. 3 p. - PA sveikatos priežiūros įstaiga pageidauja įgyti teisę teikti naujas PA sveikatos priežiūros paslaugas.)

                   PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas:

1) PA sveikatos priežiūros įstaigos prašomam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip vieni metai, kai PA sveikatos priežiūros įstaiga prašo sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

2) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga:

a) pažeidžia šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus ar jų neatitinka ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalino licencijuojamos veiklos pažeidimų (trūkumų);

b) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena, nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija, ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų;

c) PA sveikatos priežiūros įstaiga per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalina šio straipsnio 5 dalyje nustatytų pažeidimų ar trūkumų ir (ar) neinformuoja licencijas išduodančios institucijos apie nustatytų pažeidimų ar trūkumų pašalinimą.

Priėmus sprendimą sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą, PA sveikatos priežiūros įstaiga netenka teisės teikti atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų.

                PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas panaikinamas:

1) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimą;

2) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška nebeteikti dalies PA sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų licencijuojamų PA sveikatos priežiūros paslaugų;

3) jeigu sustabdžius PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą PA sveikatos priežiūros įstaiga per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą nesikreipė dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo arba per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

4) kai PA sveikatos priežiūros įstaiga pasibaigia;

5) kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti buvo pateikti klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys. Jeigu nustatyti pažeidimai ar trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga negali teikti PA sveikatos priežiūros paslaugų pagal visas licencijoje nurodytas PA sveikatos priežiūros sričių grupes ir pogrupius, panaikinama tik PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalis, dėl kurios nustatyti pažeidimai ar trūkumai.

 

           Juridinis asmuo, siekiantis tikslinti PA licenciją pateikia paraiška arba deklaraciją (žr. viršuje), kurioje turi būti nurodyta Sąraše nurodyta (-os) konkreti (-čios) PASP paslauga (-os), kurią (-ias) juridinis asmuo numato teikti ar kita informacija:

 1) darbuotojus, teikiančius PA sveikatos priežiūros paslaugas, turinčius galiojančias PA sveikatos priežiūros specialisto licencijas, suteikiančias teisę teikti atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas;

2) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose ir (ar) PA sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintuose PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokoluose nustatytus atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

3) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimus;

4) būti apsidraudus PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę.

 5) Informaciją apie mokestį. Už licencijos tikslinimą pagal  paraišką  turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis – 13 EUR, pagal deklaraciją - 14 EUR. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1455 ,,Dėl LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nrt. 1458 ,,Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“). 

        Juridinis asmuo dokumentus licencijuojamai PASP veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, tiesiogiai arba elektoriniu paštu, registruotu laišku. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

       

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad įstaiga gavusi papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (toliau - PASP) licenciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos  priežiūros  įstatymu (toliau - PASPĮ),   Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2700 ,,Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), turi per 30 kalendorinių dienų nuo deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas pateikimo pateikti Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija.

,,10.1. PASP įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją, vadovaujantis PASPĮ 23 straipsnio reikalavimais;

10.2. PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu. Sąraše nurodoma PASP specialisto vardas, pavardė ir vienas iš šių dokumentų:

10.2.1. PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistui išduotos licencijos išdavimo data ir numeris;

10.2.2. iki 2024 m. gruodžio 31 d. vadovaujantis PASPĮ 25 straipsnio 3 dalimi PASP paslaugas teiksiančių sveikatos priežiūros specialistui išduoto dokumento, patvirtinančio, kad fizinio asmens kompetencija ir profesinė kvalifikacija sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra įvertinta ir pripažinta PASP specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos, išdavimo data ir numeris;

10.3. dokumentą, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu, kuriame deklaruoja atitiktį PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytiems reikalavimams;

10.4. dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytus reikalavimus.“.

Juridinis asmuo dokumentus licencijuojamos PASP veiklai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), tiesiogiai arba elektoriniu paštu, registruotu laišku. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Akreditavimo tarnyba,  p i r m i n ę  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, atlieka:

- iš karto po deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo naujomis PASP paslaugomis ir kitų Taisyklių 10 punkte nurodytų dokumentų pateikimo, jei jie pateikiami kartu su deklaracija;

- pasibaigus 30 dienų terminui nuo deklaracijos dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo naujomis PASP paslaugomis pateikimo ir gavus ar negavus Taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija.

,,35. Jeigu atliekant pirminę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą paaiškėja, kad licencijai gauti, patikslinti naujomis PASP paslaugomis nebuvo pateikti Taisyklių 10 punkte nurodyti dokumentai, arba buvo pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, licencijas išduodanti institucija informuoja PASP įstaigą apie būtinybę pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus ir nustato atitinkamus PASPĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytus terminus tokiems pažeidimams ar trūkumams pašalinti.

36. Jei PASP įstaiga nustatytų pažeidimų ar trūkumų nepašalina per Taisyklių 35 punkte nurodytą terminą, licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas Taisyklių 19 ir 20 punktuose nurodytais terminais ir tvarka. 

37. Jeigu atliekant pirminę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą nustatoma, kad licencijai išduoti ar patikslinti naujomis PASP paslaugomis buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir jie patvirtina PASP įstaigos atitiktį PASPĮ 7 straipsnio 2 dalies reikalavimams, PASP įstaiga raštu informuojama apie pirminės licencijos sąlygų laikymosi priežiūros pabaigą.“ .

 

Akreditavimo tarnyba atlieka ir  p a s k e s n ę  licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, kuri gali būtų planinė ir neplaninė. Planinė atliekama pagal licencijas išduodančios institucijos patvirtintą metinį tikrinimų planą. Neplaninė gali būti atliekama:

,,38.2.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti PASP įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

38.2.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl PASP įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

38.2.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti PASP įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

38.2.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.“.

Paskesnė licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti vykdoma:

,,39.1. licencijas išduodančios institucijos prašymu PASP įstaigai per 30 kalendorinių dienų pateikiant licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, nurodytus Taisyklių 10 punkte, o skubiais atvejais (kai iš valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų subjektų gaunama informacija dėl PASP įstaigos teikiamų PASP paslaugų neatitikties teisės aktams, reglamentuojantiems PASP reikalavimus) per 5 darbo dienas – dokumentus, nurodytus PASPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose. Gavus šiuos dokumentus vertinama PASP įstaigos veiklos atitiktis PASPĮ, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių PASP paslaugų teikimą, reikalavimams;

39.2.  licencijas išduodanti institucija, organizuodama licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, PASP įstaigos veiklos vietoje vertina veiklos atitiktį PASPĮ, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių PASP paslaugų teikimą, reikalavimams licencijas išduodančios institucijos nustatyta tvarka“ .

 

Įstaigos pateikti dokumentai vertinami, surašoma vertinimo pažyma, kurioje nurodomi trūkumai ir terminas trūkumams pašalinti – 30 kalendorinių dienų. Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Taisyklių 34 punkte ir 39.1 papunktyje nurodytus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo. Taisyklių 39.1 papunktyje nurodytų dokumentų vertinimas vykdomas ir sprendimai priimami Taisyklių 35–37 punktuose nustatyta tvarka. Mokesčio už atliekamas sąlygų laikymosi priežiūras (pirminę ar paskesnę) nėra.

Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas (įsigalioja 2021-07-01).

 

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-2798 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-2700 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo";

 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-2701 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo";

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-2633 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos ir profesinės kvalifikacijos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-2632 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos personalinės sudėties, veiklos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo";

 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-2634 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos personalinės sudėties, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo";

 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-2199 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-2147 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-1115 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo";

 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-1124 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros akupunktūros paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo";

 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-557 Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-13