Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

       Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

  • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");

  • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

  • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;

  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

      Atkreipiame dėmesį, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta. Pavyzdžiui, jeigu duomenų valdytojas tvarko duomenis, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, teisė ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam") nebus įgyvendinama ir pan.

      Daugiau informacijos galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos apraše.

Atnaujinimo data: 2023-09-11