Informacijos apie asmenis surinkimas

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANTYS ASMENYS TURI BŪTI PATIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE, SĄRAŠAS

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. P1-116 (2.1.) „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“ 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.

direktoriaus pavaduotojas

2.

Įstaigų vertinimo skyriaus vedėjas

5.

Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėjas

6.

Pacientų teisių priežiūros skyriaus vedėjas

7.

Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

8.

Specialistų licencijavimo skyriaus vedėjas

9.

Sveikatos technologijų skyriaus vedėjas

10.

Teisės ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas

11.

vyresnysis patarėjas finansams

12.

vyriausiasis specialistas, atsakingas už personalą

13.

vyriausiasis specialistas, atsakingas už viešuosius pirkimus

14.

vyriausiasis specialistas, kuris vykdo bent vieną su korupcijai atsparios aplinkos kūrimu susijusių funkcijų

2019 m. II ketv. – 2021 m. dėl informacijos apie asmenis, pretenduojančius eiti pareigas, nurodytas lentelėje, į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą buvo kreiptasi vieną kartą.

Atnaujinimo data: 2023-09-11