Pacientų teisės ir jų priežiūra

Pacientas dėl jo sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo turi teisę kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti. Detalią kreipimosi į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją tvarką rasite čia.

 

Dėl kitų paciento pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, pacientas turi teisę kreiptis į žemiau nurodytas valstybines institucijas. Primename, kad į šias institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik iš pradžių pateikę skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurios paslaugas norėtų apskųsti. Įstaiga atsakymą privalo pateikti per 20 d. d. nuo paciento skundo gavimo.

 

- į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės (išskyrus dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo). Akreditavimo tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi sveikatos priežiūros paslaugų kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimus, kurių metų nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Kreipimosi į Akreditavimo tarnybą tvarka nustatyta Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos apraše.

 

- į Lietuvos bioetikos komitetą dėl neetiško asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų elgesio ir bioetikos reikalavimų nesilaikymo. Detalią kreipimosi į Lietuvos bioetikos komitetą nustatymo komisiją tvarką rasite čia.

- į Valstybinę ligonių kasą arba į atitinkamus jos teritorius padalinius dėl pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo. Detalią kreipimosi į Valstybinę ligonių kasą tvarką rasite čia.

 

Svarbu žinoti, jog  pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, jeigu viešojo administravimo subjektas nevykdo savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas atlikti veiksmus) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas.

Atnaujinimo data: 2023-09-11