Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Health care professionals, who want to obtain the licence, have to fill in the application form (https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/  Paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją) and attach the following document:
1.       Passport or identification card of the Citizen of Lithuania or residence and work permit:
1.1.   residence permit issues Migration Department – http://www.migracija.lt; https://www.migracija.lt/noriu-nuolat-gyventi-lr;
1.2.   work permit issues Employment Service (Užimtumo tarnyba) – https://uzt.lt/en/, https://uzt.lt/?s=leidimas+dirbti;
1.3.   EU Member State citizen – a statement of his right of residence in the Republic of Lithuania for approval. The statement issues Migration Department at the Lithuanian Ministry of Internal Affairs – – https://www.migracija.lt/eu-pilie%C4%8Diams.
2.       Document, which confirms that health care specialist has enough knowledge of Lithuanian – https://www.nsa.smm.lt/, https://www.nsa.smm.lt/english/, (Email [email protected]);;
3.       Medicine diploma issued by institution of higher education and (if diploma was obtained not in Lithuania) its recognition by Centre for Quality Assessment in Higher Education – http://www.skvc.lt;
4.       Formal qualification certificate and (if qualification certificate was obtained not in Lithuania) its recognition by the State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of Republic of Lithuania – Contact – Specialist licensing division chief specialist Dalia Jelinskienė tel. (8 5) 261 5147, Email [email protected], https://vaspvt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/profesines-kvalifikacijos-pripazinimas/uzsienyje-igytos-profesines-kvalifikacijos-pripazinimas/;
5.       Health certificate issued in last 3 months period;
6.       If 2 years passed after obtaining the formal qualification certificate:
6.1.   documents, which evidence enough term (three of the last five years) of his legal practice (with document, which prove his right to practice in Country of Origin (this document must be issued in last 12 months period)),
6.2.   documents, which confirm that health care specialist polished up his Professional knowledge and skills every other five years (120 hours).
All these documents are submitted by logging in to The Register of Professional Practice Licenses for Healthcare and Pharmaceutical Professionals (LICREG). All information about this can be found at the https://vaspvt.lrv.lt/lt/elektronines-paslaugos/sveikatos-prieziuros-specialistams/.
 

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsniu nustatyta, kad valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas. Tai, kad asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams, reabilitacijos, slaugos, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos specialistams), dirbantiems diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, taikoma antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, nustato tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintų Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo aprašo 5 punktas, tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 638 „Dėl lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų“ patvirtinto Sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų, įmonių vadovų ir darbuotojų, aptarnaujančių gyventojus, pareigų, kurioms taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos, sąrašo 3 punktas.  

Pastaba. Kalbos mokėjimo kategorijų taikymą apibrėžiantis teisės aktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 patvirtintas Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir jų taikymo aprašas) numato, kad įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys,    
įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba;    
įgiję Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba 1991 metais ar vėliau;    
Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma valstybinės kalbos;      
įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos;    
išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį valstybinės kalbos mokėjimą. Asmenys, baigę pagrindinio profesinio mokymo įstaigų II pakopos grupes ne lietuvių mokomąja kalba, laikomi įgijusiais antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.    
Taigi šiems asmenims (pateikus dokumentą, patvirtinantį atitiktį vienai iš aukščiau nurodytų sąlygų) nėra taikomas reikalavimas pateikti valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą.    
 

        Atkreipiame dėmesį, kadangi pastarųjų 5 metų laikotarpiu šeimos gydytojo praktika nesivertėte, turėsite pateikti dokumentus, patvirtinančius papildomąjį tobulinimą (t. y. atitinkamos trukmės stažuotės baigimą). Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, stažuotės trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika.

     Taigi stažuotės trukmei nustatyti turėtumėte papildomai pateikti visus Jūsų, kaip šeimos gydytojo, teisėtos praktikos laikotarpius patvirtinančius dokumentus.

Kas ketvirtį teikiama "Darbo su medicinos priemone ataskaita", o kas pusmetį teikiama "Medicinos priemonių naudojimo išlaidų ataskaita"

Ataskaitos apie naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas Akreditavimo tarnybai turi būti teikiami tik per sveikatos priežiūros technologijų valdymo ir vertinimo informacinę sistemą TechnoMedTas.

Taip, Darbo su medicinos priemone ataskaitoje turi būti nurodyta, kad konkretų laikotarpį (mėnesį, ketvirtį ir pan.) buvo dirbta 0 valandų ir atlikta 0 tyrimų ar procedūrų.

Tai 9 rūšių medicinos priemonės: pozitronų emisijos tomografai, linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai, gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai, mamografai, diagnostinės rentgeno ir diagnostinės ultragarsinės priemonės, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurų ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Informacinė sistema TechnoMedTas skirta teikti duomenis apie gydymo įstaigose naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas.

Teikiami šie duomenys: 1. Bendra informacija apie brangią sveikatos priežiūros technologiją : priemonės pavadinimas, tipas, modelis, partijos/ serijos nr., gamintojas (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datos, naudojimo vieta;

2. Techninės charakteristikos;

3. Darbo su brangia sveikatos priežiūros technologija ataskaita;

4. Brangios sveikatos priežiūros technologijos naudojimo išlaidų ataskaita;

5. Informacija apie brangios sveikatos priežiūros technologijos nurašymą.

Tai periodiškai, pagal nustatytą grafiką, teikiami duomenys apie brangios sveikatos priežiūros technologijos naudojimą bei išlaidas.

Paraišką Komitetui gali teikti: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos; Universiteto ligoninės; Sveikatos priežiūros specialistus vienijančios organizacijos.

Jei medicinos priemonė neatitinka brangios sveikatos priežiūros technologijos sąvokos apibūdinimo, ataskaitų teikti nereikia.

Paraiškos Komitetui teikiamos iki kiekvienų metų kovo 1 d. ir iki rugsėjo 1 d.

Medicinos priemonės vidutinės mėnesio naudojimo išlaidos – tai išlaidos, skirtos medicinos priemonės remontui, metrologinei patikrai, techninės būklės tikrinimui, techninei priežiūrai. Į šias išlaidas nėra įskaičiuojamas darbuotojų su medicinos priemone darbo užmokestis, medicinos priemonės elektros sąnaudos, spausdintuvo rašalas ar kt. kasdieninės išlaidos.

Informacinėje sistemoje „TechnoMedTas“ medicinos priemonės „Bendra informacija“ kortelėje "Naudojimo būklė" laukelyje pasirinkti „Laikinai nenaudojama“, o laukelyje "Priežastis" įvardinti priežastį.

Pareiškėjai Komitetui adresuota Paraišką su dokumentais pagrindžiančiais paraiškoje nurodytus duomenis raštu ar elektroniniu būdu pateikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai, adresu A.Juozapavičiaus g. , Vilnius ar el.paštu [email protected]

Esminis brangios sveikatos priežiūros technologijos pagerinimas gali būti papildoma įranga, programinė įranga, įvairūs priedai kai jų vertė didesnė nei 10 % pradinės brangios sveikatos priežiūros technologijos kainos.

Informacija apie Komiteto priimtus sprendimus skelbiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje – https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/asmens-sveikatos-prieziuros-paslaugu-vertinimo-komitetas/tab.dokumentai

Brangios medicinos priemonės darbo laikas tai - realus medicinos priemonės naudojimo (darbo) laikas, atliekant tyrimus ar procedūras.

Komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu 92 straipsniu ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-1056 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sudarymo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto darbo reglamento patvirtinimo“, vertina paraiškas dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios galėtų būti apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir šio fondo biudžeto lėšomis jau apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimo sąnaudos padidėjo dėl organizacinių pakeitimų ir (ar) diegiamų naujų technologijų.

Sveikatos priežiūros įstaigų pareiga teikti duomenis ir jų teikimo tvarka yra reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija 2016-02-17 įsakymas Nr. V-27) ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamas medicinos priemones registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija 2021-05-12 įsakymas Nr. T1-1369).

Lietuvoje atliekamų SARS-CoV-2 antikūnų (serologinių) tyrimų, COVID-19 ligos tyrimuose naudojami metodai ir jų naudojimo algoritmai nustatyti sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Aprašo 12 punktu patvirtinti šie SARS-CoV-2 antikūnų (serologiniai) tyrimai:
1.  kokybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG nustatymas:
     1.1. greitasis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG nustatymas;
     1.2. laboratorinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG nustatymas;
2.  laboratorinis pusiau kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1,anti-RBD arba anti-N IgG nustatymas;
3.  laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1,anti-RBD arba anti-N IgG nustatymas.
Taip pat Aprašo 18 p. numatyta, kad minėtus tyrimus turi teisę teikti laboratorijos:
,,18.1.    atitinkančios Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus ir (ar) sukūrusios, įdiegusios ir palaikančios kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarte EN ISO/IEC 17025 „Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ arba LST EN ISO 15189 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai“ nurodytus reikalavimus;
18.2.    atitinkančios Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-998 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus ir (ar) sukūrusios, įdiegusios ir palaikančios kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarte EN ISO/IEC 17025 arba standarte LST EN ISO 15189 nurodytus reikalavimus.“

Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis , patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ bei specialiaisiais sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais, išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikdama teisę teikti licencijuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Informuojame, kad Valstybės rinkliavos mokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“. Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752. Įmokos kodas: 5754.

Dokumentai numatyti sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 2 d, įsakymo Nr. V-156 12 p.: 1. Prašymas 2. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).3.Sveikatos priežiūros specialistų sąrašas.4. Medicinos piemonių sąrašas. 5. Sutarčių kopijos

VĮ Registrų centre turi būti registruotas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose turi būti nurodyta jo teisė verstis veiklą, susijusia su asmens sveikatos priežiūra ar, kad jo veikla neprieštarautų LR TA reikalavimams. Inforaciją apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti Akreditavimo tarnybai galite rasti interneto svetainėje adresu https://vaspvt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/juridiniu-asmenu-licencijavimas-ir-akreditavimas/asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-licencijavimas-1/licencijos-isdavimas/

ASPĮ gali teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra patvirtintos Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“, (toliau - Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai).

Juridinis asmuo turi įsivertinti kokias numato atlikti medicinines procedūras pacientams ir kuris asmens sveikatos priežiūros specialistas turi teisę jas atlikti (pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinos normas). Numačius kokios profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialistai būtų įdarbinti, Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašuose galima rinktis licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., gydytojas dermatovenerologas, turi teisę teikti atskirai licencijuojamą antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - dermatovenerologijos paslaugą ir t.t.

ASPĮ išduotame leidime-higienos pase konkrečiu Įstaigos veiklos adresu gali būti įrašyta daugiau asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nei ASPĮ Licencijoje. Licencija išduodama/patikslinima pagal Juridinio asmens pateikto prašymo turinį, t.y. kokias licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas jis numato teikti. Pažymėtina, kad visos Juridinio asmens pateiktame prašyme numatytos licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos privalo būti įrašytos leidime-higienos pase prašyme numatytu Įstaigos veiklos adresu.

Taip. Už Licencijos išdavimą/patikslinimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kuri turi būti sumokėta iki Licencijos išdavimo/patikslinimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio, kaip numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ (nauja redakcija - 2016 m. balandžio 28 d. Nr. V-551), 6 p.

Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšys yra: 1. privalomasis pirmosios pagalobs mokymas. 2.privalomasis higienos įgūdžių mokymas. 3. privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžaigų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;4. visuomėns sveikatos saugos ekspertizė; 5.poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;6. kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Tai yra reglamentuota sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakyme Nr. V-69 ,,Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio žalą ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo"

Turite pateikti prašymą, kuriame nurodyta kokias visuomenės veiklas stabdome, kiokiam terminui, nurodant stabdymo priežąstį.

Gydomasis masažas yra licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga ir reikalavimai yra patvirtinti SAM 2021 m. rugsėjo 22 d įsakyme Nr. V-2140 ,,Dėl gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patviritnimo", kuris skelbiamas svetainėse adresu: www.sam.lt ar www.vaspvt.lrs.lt ar www.lrs.lt skyriuose ,,Teisinė informacija", ,,Teisės aktų paieška".

Informacija apie išduotas, tikslintas įstaigos licencijas skelbiamos svetainėse adresu www.licencijavimas.lt ir/ar www.vaspvt.lrv.lt

Už licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą (planinė ar neplaninė) patvirtinto mokesčio nėra ir už jos atlikimą mokėti nereikia.

Primename, kad įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išduodamos tik elektroninė forma.

Informuojame,kad pasikeitus bet kokiems duomenims, kurie nurodyti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje yra privalomas jos patikslinimas. Būtina pateikti prašymą ir dokumentus, kaip tai numatyta SAM 2007 m. kovo 2 d. įsakyme Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo".

Atsižvelgdami į SAM 2005 m. birželio  2 d. įsakymu Nr. V-457  „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 46:2018 „DANTŲ TECHNIKAS“ patvirtinimo“ patvirtintos MN 46:2018 „DANTŲ TECHNIKAS“ reikalavimus specialisto kompetencijai, tame tarpe ir gebėjimams, sistemiškai aiškinant manytume, kad dantų technikas tiesiogiai turėtų bendradarbiauti tik su gydytoju odontologu (arba gydytoju odontologu specialistu), vykdydamas jo pateiktą užsakymą dėl konkretaus paciento protezų, kurie yra būtent gydytojo pacientui sudaryto gydymo plano dalis, gamybos. Todėl jokių paslaugų pacientams be gydytojo apžiūros, jo užsakymo ir/ar paskyrimo teikti  neturėtumėte.

Jei įstaiga neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas, globos namuose dirbančios bendrosios praktikos slaugytojos neprivalo turėti psichikos sveikatos priežiūros slaugytojų kvalifikacijos. Globos įstaiga taip pat neprivalo turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijos psichikos sveikatos slaugos paslaugoms. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, jei globos namų gyventojams yra reikalingos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, šios paslaugos jiems gali būti suteiktos pirminiame sveikatos priežiūros centre, kuriame teikiamos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, jei jie yra priregistruoti prie šio centro. Įstaiga, ketinanti teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas, privalo kreiptis į Tarnybą dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo/tikslinimo, kaip tai numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėse, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“, Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašuose, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“, bei vadovautis bendraisiais, specialiaisiais sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais.

Kiekviena PA sveikatos priežiūros įstaiga, prieš pradėdama teikti licencijuojamas PA sveikatos priežiūros paslaugas, draudžia savo civilinę atsakomybę privalomuoju PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimu, minimali draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui yra 8689 eurai, minimali draudimo suma visiems draudžiamiesiems įvykiams per vienus draudimo sutartie metus -

Informuojame, kad vadovaujantis Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo", 68 punktu, kuriame nurodoma, kad – psichoterapija yra atskirai licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Įstaiga ketinanti teikti minėtą paslaugą turi pateikti prašymą Akreditavimo tarnybai - patikslinti įstaigos licenciją (ją papildant nauja psichoterapijos paslauga) ir privalomus dokumentus, kaip tai numato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo" reikalavimai ir atitikti psichoterapijos paslaugai teikti keliamus reikalavimus - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakyme Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo".

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame SAM 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 (žr. 1 priedą), yra nurodyta minėta procedūra prie ambulatorinių paslaugų.

Atsakant į įstaigos pateiktą paklausimą el. paštu – dėl teisės akto SAM Įsakymo Nr. V-393, pakartotinai informuojame, kad pati įstaiga pagal pacientų srautus (skaičių) ir poreikį atsižvelgiant į naujai įsigaliojusius teisės akto reikalavimus - formuoja ir nustato (plečia) reikiamas vietas – dėl psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo.

Atsakant į paklausimą informuojame kad esate licencijuoti – psichoterapijos paslaugai teikti, tačiau įstaigos licencijoje nėra nurodyta kokios psichoterapijos yra taikomos, todėl vadovaujantis Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“, kurio 68 punkte yra numatyta licencijuojama psichoterapijos paslauga ir nurodyta kokios psichoterapijos yra taikomos (Psichoterapija*****:Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje prie psichoterapijos paslaugos skliausteliuose turi būti nurodoma arba psichoterapinė konsultacija, arba psichoterapijos seansai, arba psichoterapinė konsultacija ir psichoterapijos seansai), kaip tai numato SAM 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 reikalavimai), taigi atsižvelgiant į tai kas išdėstyta turite patikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją nurodant prie psichoterapijos paslaugos - kokios psichoterapijos yra taikomos Jūsų įstaigoje. Prašome pateikti prašymą patikslinti įstaigos licenciją vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Atsakant į paklausimą, informuojame, kad – psichoterapija yra priskiriama siaurai medicinos praktikai, taigi gydytojas psichiatras, teikiantis psichoterapijos paslaugą, turi turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją ir atitikti sekančius reikalavimus, kuriuos nurodyti - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakyme Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“, kad:

- gydytojai, kurie pageidauja verstis šio įsakymo priede nurodyta siaura medicinos praktika, privalo turėti licenciją verstis medicinos praktika ir Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto išduotą bendrai universitetų nustatytos trukmės siauros medicinos praktikos įvadinio kurso, kurio turinys atitinka šio įsakymo priede nustatytus reikalavimus (toliau – įvadinis kursas), baigimo pažymėjimą. Įvadinio kurso baigimo pažymėjimui yra prilyginama iki 2004 m. spalio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijos išduota specializuotos medicinos praktikos licencija arba sertifikatas, suteikiantis teisę verstis atitinkama medicinos praktika“;

- gydytojai, kurie verčiasi siaura medicinos praktika, savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius atitinkamoje siauros medicinos praktikos srityje privalo atnaujinti dalyvaudami mokymuose, kurių bendra trukmė per penkerius metus (skaičiuojant nuo įvadinio kurso baigimo pažymėjimo (ar jam prilygintos specializuotos medicinos praktikos licencijos arba sertifikato verstis atitinkama medicinos praktika) išdavimo ar perregistravimo datos) ne mažiau kaip 36 val.“

Informuojame, kad asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją gali verstis slaugos praktika tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir bendrosios praktikos slaugytojas.Dėl ASPĮ laboratorijos, tai ne pati laboratorija, o ASPĮ privalo turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (toliau – licencija), kurioje nurodomi ėminiai ir su jais atliekami laboratoriniai tyrimai, kuriuos ASPĮ turi teisę atlikti. Kokie asmens sveikatos priežiūros specialistai gali teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, t.y. kokie asmens sveikatos priežiūros specialistai gali dirbti ASPĮ laboratorijoje, nurodyta Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-998 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1327 redakcija), III skyriuje. Tarp įvardytų specialistų bendrosios praktikos slaugytojas nenurodytas. Bendrosios praktikos slaugytojo kompetencija apibrėžta Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ (toliau - MN 28:2019), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-828 redakcija). MN 28:2019 14.9.15 p. nurodyta, kad bendrosios praktikos slaugytojas turi gebėti dirbti su laboratorine įranga (analizatoriais), pritaikyta šeimos gydytojų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Šią kompetenciją bendrosios praktikos slaugytojas gali pritaikyti, kai dirba komandoje su šeimos gydytoju, o ne dirbdamas ASPĮ laboratorijoje. Kokia laboratorinė įranga (analizatoriai) pritaikyta šeimos gydytojų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, įvardyta Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 (2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-124 redakcija), 91 p. Pažymėtina, kad bendrosios praktikos slaugytojas privalo naudoti tik teisės aktų, reguliuojančių medicinos priemonių naudojimą, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones; užtikrinti, kad medicinos priemonės būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija (žr. MN 28:2019 10.5 p.).

Programos 15, 18 ir 181 p. yra nurodytos sąlygos, kurias turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, siekianti pacientams, gavusiems siuntimą pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją, teikti atitinkamas Programos 14.1-14.3 p. nurodytas gydytojo specialisto konsultacijas su kolonoskopija. Programos 15 p. nurodyta, kad gydytojo specialisto konsultacijos su kolonoskopija ir, jei reikia (radus pakitimų storosiose žarnose), biopsijos medžiagos paėmimu paslauga (Programos 14.1 p.) teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti ambulatorines gydytojo gastroenterologo ir/ar gydytojo endoskopuotojo ir/ar abdominalinės chirurgijos gydytojo paslaugas. Programos 18 p. pažymėta, kad gydytojo specialisto konsultacijos su kolonoskopija ir, jei reikia (radus pakitimų storosiose žarnose), biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą, paslauga (Programos 14.2 p.) teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti ambulatorines gydytojo gastroenterologo ir/ar gydytojo endoskopuotojo ir/ar abdominalinės chirurgijos gydytojo ir gydytojo anesteziologo reanimatologo paslaugas. Programos 181 p. nurodyta, kad gydytojo specialisto konsultacijos su kolonoskopija, polipektomija ir biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą, paslauga (Programos 14.3 p.) teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti ambulatorines gastroenterologijos ir (ar) endoskopijos arba endoskopijos (kolonoskopija) paslaugas ir (ar) ambulatorines abdominalinės chirurgijos paslaugas, ir (ar) ambulatorinės chirurgijos (kai paslaugą teikia gydytojas chirurgas, kuris įgijo gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją 2022 m. ir vėliau) paslaugas, o jei sedacijos paslaugą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikia gydytojas anesteziologas reanimatologas, – ir anestezijos licenciją. Taigi asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti licenciją ambulatorinėms gastroenterologijos, chirurgijos ir abdominalinės chirurgijos paslaugoms teikti, atitinka sąlygas, būtinas Programos 14.1 p. nurodytai gydytojo specialisto konsultacijai su kolonoskopija teikti, o Programos 14.2 ir 14.3 p. nurodytoms gydytojų specialistų konsultacijoms su kolonoskopija teikti sąlygas atitiktų, jei papildomai turėtų teisę teikti ir licencijuojamą bendrąją asmens sveikatos priežiūros anestezijos paslaugą. Pastarajam teiginiui pagrįsti siūlytina atkreipti dėmesį ir į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-1361 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“, kur tos pačios nuostatos išdėstytos, tikėtina, aiškiau.

Jei įstaiga neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas, globos namuose dirbančios bendrosios praktikos slaugytojos neprivalo turėti psichikos sveikatos priežiūros slaugytojų kvalifikacijos. Globos įstaiga taip pat neprivalo turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijos psichikos sveikatos slaugos paslaugoms. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, jei globos namų gyventojams yra reikalingos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, šios paslaugos jiems gali būti suteiktos pirminiame sveikatos priežiūros centre, kuriame teikiamos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, jei jie yra priregistruoti prie šio centro. Įstaiga, ketinanti teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas, privalo kreiptis į Tarnybą dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo/tikslinimo, kaip tai numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėse, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“, Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašuose, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“, bei vadovautis bendraisiais, specialiaisiais sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais.

Telemedicinos paslauga, kaip atskira asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nėra licencijuojama, ji  teikiama, kai  juridinis asmuo turi  įstaigos  asmens sveikatos priežiūros licenciją, kaip tai numato Telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-116 ,,Dėl telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-116), 2 p. patvirtinta, kad ,,Telemedicinos paslaugos metu atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas konsultuoja telemedicinos paslaugą gaunančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) gydytoją dėl paciento anamnezės, sveikatos būklės, klinikinių, instrumentinių tyrimų duomenų, vaizdų ir kitos skaitmenizuotos su paciento sveikata susijusios informacijos“,  3.7 p. patvirtinta -  ,,Telemedicinos paslaugą teikianti įstaiga – Aprašo 10, 12 ir 13 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkanti antrinės ir (ar) tretinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas teikianti ASPĮ, <<...>>.“. Taigi, ketinant teikti telemedicinos paslaugas, privalote turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti antrinės ir (ar) tretinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugai (įvardinant konkrečios asmens sveikatos priežiūros  paslaugos pavadinimą, vadovaujantis SAM 2004-05-14  įsakymu Nr. V-364).

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas panaudos pagrindu nuomodama patalpas kitame veiklos adrese – privalo turėti leidimą – higienos pasą, kuriame būtų nurodytas naujas adresas, licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga, bei įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytos visos pirminio lygio asmens sveikatos įstaigos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veiklos adresai, todėl pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi kreiptis dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos tikslinimo, kaip tai numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ (toliau - Taisyklės) 12 p. Jūsų minėta pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga be kitų Taisyklių 12 p. nurodytų dokumentų būtinai turi pateikti jos vardu išduotą leidimą – higienos pasą,  kuriame  nurodyta bus teikiama asmens sveikatos priežiūros paslauga, veiklos adresas. Akreditavimo tarnyba gavusi dokumentus ir įvertinus jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, priims sprendimus dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos tikslinimo.
 Įstaiga, ketinanti teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas nauju veiklos adresu, Akreditavimo tarnybai pateikia prašymą tikslinti licenciją;  vykdomos asmens sveikatos priežiūros veiklos leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal pirminio lygio asmens sveikatos  priežiūros  įstaigos veiklos adresą (-us) kopijas; vidaus tvarkos taisyklių kopiją; asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us) ir įsipareigojimą pateikti pagal Taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus; medicinos priemonių, privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus ir įsipareigojimą pateikti pagal Taisyklių 57.9 papunktyje nurodytus dokumentus; sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus atitinkantį turimų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, nurodant jų kiekius,  sąrašą; sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; informaciją apie sumokėta rinkliavą už licencijos patikslinimą.

Sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos  priežiūros paslaugas, privalo užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslauga būtų teikiama visą parą, tai numato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ ir kt. Atkreipiame dėmesį, kad sveikatos priežiūros specialistų darbo laikas turi būti organizuojamas ir vadovaujantis  Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

Hemeopatijos paslauga yra licencijuojama asmens sveikatos priežiūros  paslauga,  todėl įstaiga ketinant teikti minėtą asmens sveikatos priežiūros paslaugą privalo kreiptis dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo.   

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnis nustato, kad teisė verstis tam tikros rūšies sveikatos priežiūros praktika pripažįstama fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją, o įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 d. patvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik gavęs licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Išduodamos licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai yra neterminuotos. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi vieną licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai, kurioje nurodomos visos licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Šias paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę teikti tik konkrečiais licencijoje asmens sveikatos priežiūros veiklai nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį jos turi būti teikiamos ne tik sveikatos priežiūros įstaigoje ir tai numatyta atskirų paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose. Įstaigos gali užsiimti ir kita paslaugų teikimo veikla, tačiau turės atitikti teisės aktus, reglamentuojančius kitos veiklos reikalavimus.

Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ (toliau – Taisyklės) ir Licencijuojamų  asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašais, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakyme Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), bei bendraisiais, specialiaisiais sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais, išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga, ketinanti teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi kreiptis dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo į Akreditavimo tarnybą ir pateikti prašymą, dokumentus, kaip tai numatyta Taisyklių 12 p. reikalavimuose. Informaciją apie licencijos išdavimą, prašymus ir privalomus pateikti dokumentus galite rasti svetainėje adresu www.vaspvt.lrv.lt skyriuje ,,Juridinių asmenų licencijavimas ir akreditavimas“.

Įstaigos, ketinančios teikti odontologines, burnos priežiūros paslaugas ar tikslinti jau turimą licenciją,  privalo kreiptis į Akreditavimo tarnybą, kaip tai numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo  taisyklėse, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2007-03-02 įsakymu Nr. V-156, turi pateikti  prašymą ir šiuos dokumentus:
-          Leidimą - higienos paso kopiją (kuriame nurodyta  ketinama teikti sveikatos priežiūros paslauga, veiklos adresas);
-          vidaus tvarkos taisyklių kopiją;
-          sveikatos priežiūros specialistų sąrašą ir įsipareigojimą, kad  gavus licenciją  per 30 kalendorinių dienų pateiks būtinus papildomus duomenis: specialistų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, kvalifikaciją įrodančius dokumentus, darbo sutarties numerį, pareigas ir darbo krūvį;
-          medicinos priemonių (prietaisų), privalomų prašyme nurodytai sveikatos priežiūros paslaugai teikti, sąrašą ir įsipareigojimą, kad gavus licenciją  per 30 kalendorinių dienų pateiks būtinus papildomus duomenis: modelį, gamintojo pavadinimą, priemonės pagaminimo metus, serijos numerį;
-          apmokėjimo  už licencijos  išdavimą kvito kopiją.