Pacientų teisių priežiūros funkcijų vykdymas

Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba). Akreditavimo tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi sveikatos priežiūros paslaugų kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimus, kurių metų nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams.

       Akreditavimo tarnyboje pacientų skundai nagrinėjami vadovaujantis Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos aprašas).

 

       Atkreipiame dėmesį, kadAkreditavimo tarnyba nenagrinėja pacientų skundų:

- dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo. Pacientai, turintys teisę į žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, vadovaudamiesi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsniu, su pareiškimu turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Vilniaus g. 33, Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, el. paštas [email protected]). Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti;

- dėl asmens sveikatos priežiūros darbuotojų etikos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 9 punktu, nustatančiu, kad Lietuvos bioetikos komitetas kontroliuoja, ar asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra atitinka medicinos etikos reikalavimus, ir prižiūri, kaip juridiniai asmenys laikosi bioetikos reikalavimų, pacientai su skundais dėl neetiško asmens sveikatos priežiūros specialistų elgesio turi teisę kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetą (Didžioji g. 22, Vilnius, tel. (8 5) 212 4565, el. paštas [email protected]);

- dėl pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo. Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo, turi teisę kreiptis į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Europos aikštė 1, 03505 Vilnius, tel. (8 5 ) 232 2222, el. paštas [email protected]).

       Svarbu žinoti, kad pacientai į jų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas (Akreditavimo tarnybą, Lietuvos Bioetikos komitetą ir Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos) turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos jų teisės. Be to, pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.

Atnaujinimo data: 2023-09-11