Paslaugų kokybės priežiūra

ĮGALIOJIMAI IR REIKALAVIMAI

 

Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros funkcijas pavesta vykdyti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai (toliau VASPVT).

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 75 straipsniu VASPVT pavesta teisės aktų nustatyta tvarka atlikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą.

VASPVT vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839 patvirtintų VASPVT nuostatų 11.36. papunkčiu, pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikalavimų.

 

VASPVT turi teisę:

1. pateikus tarnybinį pažymėjimą ir paskyrimo dokumentą įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui netrukdomai patekti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo priežiūrą;

2. reikalauti ir gauti iš juridinių ir fizinių asmenų visą reikalingą informaciją, dokumentus, laboratorinių mėginių duomenis, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenis, įstaigos vadovų ir kitų darbuotojų žodinius ir raštiškus paaiškinimus, kurie reikalingi patikrinimui atlikti;

3. pasitelkti reikiamus specialistus, institucijas ir įstaigas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo priežiūrai atlikti;

4. atliekant patikrinimus kviesti dalyvauti tinkamos kompetencijos sveikatos priežiūros specialistus, prašyti jų pateikti klinikines išvadas, naudotis asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio audito medžiaga, teismo medicinos ekspertizės išvadomis bei kitais dokumentais, reikalingais patikrinimui atlikti;

5. duoti tikrinamiems subjektams privalomus nurodymus.

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimų metu yra vertinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos atitikimas Lietuvos Respublikos teisės aktams  ir jų nuostatomis parengtų sveikatos priežiūros įstaigų vidaus dokumentų reikalavimams.

 

POVEIKIO PRIEMONĖS

VASPVT nustačiusi teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimus, taiko Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytas poveikio priemones vadovaudamasi šiais poveikio priemonių/sankcijų pasirinkimo kriterijais:

 • kai nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra susiję su asmens sveikatos priežiūros specialisto kompetencija ir galimai padaryta praktikos klaida arba grubia praktikos klaida, VASPVT taiko Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą reikalavimą, kad būtų patikrinta asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija;
 • kai nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra susiję su nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, VASPVT taiko Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą administracinę atsakomybę asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, surašydama administracinių nusižengimų protokolą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;
 • kai nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra susiję su asmens sveikatos priežiūros įstaigos neveikimu, neužtikrinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui būtinų sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuotų reikalavimų ir šių pažeidimų asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepašalino iki VASPVT direktoriaus įsakyme nurodytos dienos, VASPVT taiko Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą sankciją sustabdyti visų ar dalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
 • kai nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra susiję su kitais, 1-3 punktuose nenumatytais atvejais, VASPVT taiko Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą įspėjimą įstaigai dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų, nustatant konkrečius jų pašalinimo terminus.

Klausimai dėl poveikio priemonių taikymo Įstaigai svarstomas VASPVT, dalyvaujant Įstaigos vadovui ar jo įgaliotam atstovui. Apie nurodytą aptarimą Įstaiga informuojama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, pateikiant atlikto patikrinimo ataskaitos ir direktoriaus įsakymo projektus.

 

SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

VASPVT priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

VASPVT direktoriaus įsakymai, parengti atlikus asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimus, gali būti skundžiami per vieną mėnesį nuo įsakymo kopijos įteikimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR KONSULTAVIMAS

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir teisės aktų, reglamentuojančių ASPP teikimą, klausimais konsultuoja ir informaciją teikia Pacientų teisių ir paslaugų kokybės skyriaus specialistai telefonu  +370 624 80667

 

PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA

VASPVT atlieka planinius ir neplaninius asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimus

Neplaniniai patikrinimai

Neplaniniai asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimai atliekami vadovaujantis VASPVT 2013-02-06 įsakymu Nr. T1-136 patvirtintu Neplaninių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimų ir galimai neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašu.

 

Patikrinimas gali būti atliekamas esant vienam iš šių pagrindų:

 • gavus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavedimą;
 • jeigu Neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas;
 • jei yra gauta rašytinės informacijos ar kilo pagrįstų įtarimų dėl Įstaigos veiklos, kuri gali neatitikti teisės aktų reikalavimų;
 • siekiant užtikrinti, kad būtų pašalinti ankstesnio VASPVT atlikto Neplaninio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai dėl Įstaigos veiklos ir įgyvendinti priimti sprendimai. 

Neplaniniai patikrinimai gali būti atliekami:

 • VASPVT raštu iš įstaigos pareikalaujant pateikti patikrinimui reikalingus dokumentus, kuriuos įstaiga privalo pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo VASPVT rašytinio prašymo gavimo dienos.
 • Atskirais atvejais VASPVT direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuriai pavedama paimti iš Įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimui reikalingų dokumentų kopijas ir (ar), jei reikia, Įstaigos darbuotojų paaiškinimus. 

Neplaninių patikrinimų atlikimo įforminimas:

 • patikrinimo atlikimas VASPVT baigiamas patvirtinant Neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimo ataskaitą ir įforminant VASPVT direktoriaus įsakymą. Įsakyme gali būti teikiamos rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir (ar) kokybės gerinimo. Tais atvejais, kai įstaiga yra įspėjama dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimų, Įsakyme yra nurodomas šių pažeidimų, jei jie yra šalintini, pašalinimo terminas ir pareiga Įstaigai informuoti VASPVT apie pažeidimų pašalinimo rezultatus;
 • klausimai dėl poveikio priemonių ir (ar) sankcijų taikymo įstaigai, svarstomi dalyvaujant įstaigos vadovui ar jo įgaliotam atstovui. Apie nurodytą aptarimą įstaiga informuojama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas
 • neplaninio patikrinimo atlikimas VASPVT turi būti baigtas per 3 mėnesius nuo vieno iš patikrinimo pagrindų atsiradimo dienos. Motyvuotu VASPVT direktoriaus įsakymu Neplaninio patikrinimo atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 5 mėnesių laikotarpiui.

Planiniai patikrinimai

VASPVT vadovaudamasi kriterijais, nustatytais VASPVT atliekamų tikrinimų taisyklėse, sudaro asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą, kurių veiklą planuojama patikrinti per atitinkamą laikotarpį.

Planiniai tikrinimai tvirtinami VASPVT direktoriaus įsakymu.

Tikrinimą atlieka VASPVT direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina ne mažiau kaip du VASPVT darbuotojai.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios tikrinimą numatoma atlikti, ne mažiau nei prieš 10 darbo dienų informuojamas raštu apie numatomą atlikti jo veiklos patikrinimą.

Tikrinimas atliekamas per vieną darbo dieną.

Tikrinimo metu įvertinama subjekto veikla (medicinos priemonių gamyba, teikimas rikai, naudojimas) pagal šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų (šių teisės aktų sąrašas pateiktas šio puslapio dalyje „Įgaliojimai ir reikalavimai“) reikalavimus.

Tikrinimo metu surašomas patikrinimo aktas, kurio vienas egzempliorius įteikiamas tikrinamos įstaigos atstovui.

Apie patikrinimo išvadas VASPVT informuoja įstaigas atskiru raštu.

Vienos įstaigos planinis patikrinimas negali būti atliekami dažniau nei kartą per metus.

Planinio patikrinimo metu įstaigų atstovai konsultuojami sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo klausimais.

 

Planiniai patikrinimai bus atliekami naudojant Asmens sveikatos priežiūros paslaugų planinio konsoliduoto patikrinimo klausimyną.

Konsultaciniai vizitai bus atliekami naudojant Pacientų teisių ir paslaugų kokybės skyriaus Konsultacinio vizito klausimyną 

 

KONSULTACINIŲ VIZITŲ PLANAI IR ATASKAITOS

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2023 m. konsultacinių vizitų planas  

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2023 m. konsultacinių vizitų ataskaita 

Įsakymas dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų konsultacinių vizitų 2023 m. plano patvirtinimo

 

 

PATIKRINIMŲ PLANAI IR ATASKAITOS

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2024 m. konsoliduotų planinių tikrinimų planas

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2023 m. konsoliduotų planinių tikrinimų ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2023 m. konsoliduotų planinių tikrinimų planas

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 m. konsoliduotų planinių tikrinimų ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 m. konsoliduotų planinių tikrinimų planas

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 m. konsoliduotų planinių tikrinimų ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2021 m. konsoliduotų planinių tikrinimų vietoje planas.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. konsoliduotų planinių tikrinimų ataskaita.

2020 m. IV ketvirčio konsoliduotų planinių patikrinimų ataskaita.

2020 m. II–III ketvirčių konsoliduotų planinių patikrinimų ataskaita.

2020 m. I–II ketvirčių konsoliduotų planinių patikrinimų ataskaita.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. konsoliduotų planinių tikrinimų vietoje planas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. II-III ketvirčių konsoliduotų planinių tikrinimų planas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 m. IV ketvirčio konsoliduotų planinių tikrinimų planas.

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 m. konsoliduotų tikrinimų ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. konsoliduotų tikrinimų ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 m. konsoliduotų tikrinimų ataskaita

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. konsoliduotų tikrinimų ataskaita.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. konsoliduotų tikrinimų ataskaita.

Atnaujinimo data: 2024-05-03